Registrera föl

Dags att grundstambokföra (registrera) årsfölet så det får sitt hästpass!

Rapportera resultatet av betäckningen till hingstägaren samt även till avelsföreningen. Rapport till avelsföreningen kan ske genom att posta talongen Resultat av betäckning som stoägaren fått av hingsthållaren, eller elektroniskt direkt i Blå Basen med hjälp av weblösen som står på samma talong. Läs mer här, https://svehast.se/avel/information-till-stoagare/

När stoägaren meddelat att det fötts ett föl får denne betäckningsrapporten från hingsthållaren. Betäckningsrapporten utgör underlag för grundstambokföring.

Nu är det dags att kontakta en id-kontrollant/chipmärkare, som kommer hem och signalementesbeskriver och chipmärker årsfölet. På Svenska Hästavelsförbundets hemsida finns förteckning över id-kontrollanter och chipmärkare. https://svehast.se/hastpass/id-kontroll/sok-id-kontrollant/

I rutan ”Begränsa till chipmärkningskunskap”, välj alternativet ”Är utbildad chipmärkare”. Ett tips är att i rutan ”Sortera” välja alternativet ”Länsvis”.

Posta alla papper,
1. betäckningsrapport (viktigt att uppfödaren fyller i och skriver under Födelsebevis längst ner)
2. signalementesbeskrivning
3. tagelprov
4. chiprapport
5. eventuella överblivna streckkodsetiketter med chipnummer
6. ansökan om grundstambokföring (registrering)
7. blankett om överlåtelse av uppfödarskap, när stoägaren och uppfödaren inte är samma person
1 från hingsthållaren, 2-5 från chipmärkaren, 6-7 se www.gotlandsruss.se under Blanketter/Dokument

Posta alltihop (1-7) i ett rekommenderat brev REK till

Svenska Russavelsföreningens registratur
Liselotte Erixon
Fullösa, Krokstorp 1
53396 Götene
Efter några veckor kommer hästpasset mot postförskott. Observera att det är ganska kort liggetid på postförskott numera, så när avin kommer gäller att vara kvick att lösa ut innan det går i retur.

Regelverket som styr finns att läsa i Svenska Russavelsföreningens Plan och Riktlinjer, där finns nedanstående text om grundstambokföring (registrering):

9 Originalstambok (Studbook of origin)
Den svenska stamboken är originalstambok för gotlandsruss.

9.1 Härstamningskrav för införande i grundstambok för gotlandsruss
Stambok för gotlandsruss är sedan 1972 sluten. För att kunna införas i grundstambok ska russet i sin stamtavla ha samtliga hingstar införda i riksstambok under eget nummer samt på mödernet kunna härledas till i riksstamboken införda individer om inte dispens för i härstamningen ingående individer tidigare beviljats av SvRAF. Betäckningslicens ska vara erlagd det är avkomman avlades och betäckningen rapporterad enligt § 7. Är betäckningen inte rapporterad enligt § 7 kan avkomman införas i grundstambok efter härstamningskontroll med DNA gentemot far och mor.

9.2 Identifiering och beslut om grundstambokföring
Grundstambokföring sker med stöd av insänd godkänd betäckningsrapport efter kontroll av att uppgifterna stämmer med språngrulla. Innan grundstambokföring kan ske, ska hästen vara id-kontrollerad samt chipmärkt av auktoriserad ID-kontrollant. Där ansökan har inkommit efter den 31/12 födelseåret eller efter 6 månaders ålder om det infaller senare, krävs härstamningskontroll via DNA gentemot fader och moder innan införande i grundstambok. Hästarna tilldelas UELN-/grundstamboksnummer i den ordning som komplett ansökan inkommer. Om det finns oklarheter gällande identitet, härstamning eller andra uppgifter som krävs för införande i grundstambok, avgörs beslut av SvRAFs styrelse så snart fastställda krav på kompletterande utredning och dokumentation är uppfyllda.
9.3 Krav för grundstambokföring
För grundstambokföring krävs ansökan undertecknad av ägaren eller dess ombud, åtföljd av fastställda ansökningshandlingar samt att gotlandsrusset ska vara namngivet enligt SvRAF:s gällande namngivningsregler.Svenska Russavelsföreningens namnregler:

  • Namnet ska vara unikt, det vill säga namnet får inte förekomma på flera hästar i grundstambok eller register. Namn tillåts igen efter att 30 kalenderår har förflutit sedan den första hästen med det namnet föddes.
  • Namnet får inte innehålla mer än 19 tecken inklusive mellanslag.
  • Stuteriliknande prefix eller suffix som inte är godkänt av Svenska Russavelsföreningen är endast tillåtet vid ett tillfälle.
  • Namn som förekommer på riksstambokförda hingstar får inte förekomma igen.
  • Namnbyte på grundstambokförda russ tillåts inte.
  • Namn som inom russrasen alltjämt kan förknippas med en häst som har utmärkt sig på speciellt vis, godkänns inte.
  • Namnet får inte innehålla siffror.
  • Svenska eller nordiska namn är att föredra.

Av SvRAF fastställd grundstamboksföringsavgift ska erläggas. Riksstamboksberättigade russ grundstambokförs med raskod 30, där UELN-numret innefattar födelseår med två siffror och ett fyrsiffrigt löpnummer i nummerserie 0001-8999, t ex 752xxxx30052328.

9.4 Införande av gotlandsruss i bilaga till grundstambok
Gotlandsruss som inte uppfyller härstamningskrav för införande i grundstambok, införs i bilaga till grundstambok med raskod 30, där UELN-numret innefattar födelseår med två siffror och ett fyrsiffrigt löpnummer i nummerserie 9000-9999, till exempel 752xxxx30059194. I bilagan registreras endast rasrena gotlandsruss och enligt samma regler i övrigt som vid grundstambokföring. Korsningar mellan gotlandsruss och andra raser grundstambokförs inte av Svenska Russavelsföreningen.

9.5 Hantering av icke kompletta handlingar
Är ansökningshandlingarna inte kompletta när de inkommer till registraturen, tillskrivs sökanden med information om vad som ska kompletteras för att grundstambokföringen/införandet i bilaga till grundstambok ska kunna ske. Har komplettering inte skett inom föreskriven tid, tillskrivs sökanden och ansökningshandlingarna returneras till avsändaren.

10 Utfärdande av duplikat
Har hästpass förkommit ska hästägare eller dess ombud ansöka om dödande av originalhandling. SvRAF annonserar om dödande av originalhandling på föreningens hemsida med en fastställd protesttid om en månad. Har inte protest därom skriftligen kommit registraturen tillhanda inom fastställd tid, utfärdas duplikat av tidigare hästpass. Fastställd avgift ska erläggas av den som ansökt om duplikat. Vid ansökan om duplikat ska hästens identitet kunna styrkas genom avläsning av chipnummer. Saknas chipmärkning kan idkontroll ske med hjälp av härstamningskontroll gentemot uppgiven fader eller genom idkontroll mot tidigare insänt tagelprov. Har hästen unika signalement kan även detta gälla som identitetskontroll, om Svenska Russavelsföreningens registratur så beslutar.

Duplikat utfärdas när id-kontroll av fölet skett efter att det lämnat moderns sida, eller om hästpass utfärdats att fölet är 12 månader. Har duplikat utfärdats får hästen inte användas till livsmedel

Facebook User Timeline

Close
personal training cert